Privatumo politika

Interneto svetainė: www.skyrybuguru.lt

1. Privatumo politikos paskirtis

1.1. Ši Privatumo politika įtvirtina Interneto svetainės Vartotojų Asmens duomenų tvarkymo sąlygas ir tikslus.

Kiekvienas Vartotojas naudodamasis Interneto svetaine ir pateikdamas savo Asmens duomenis sutinka, kad šie Duomenys būtų tvarkomi šioje Privatumo politikoje nurodyta tvarka.

1.2. Susipažinę su šia Privatumo politika, Vartotojai žinos, kaip ir kokiais tikslais Duomenų valdytojas tvarko Vartotojų Duomenis, su kuo jais dalinasi ir kokias teises Vartotojui suteikia.

2. Naudojamos sąvokos

2.1. Šioje Privatumo politikoje yra naudojamos šios sąvokos, reiškiančios tai:

– „Asmens duomenys“, arba „Duomenys“ yra bet kokia informacija apie Vartotoją, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti (duomenų subjektas).

– „Duomenų tvarkymas“ reiškia bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su Asmens duomenimis ar Asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip Duomenų rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas ir kt.

– „Duomenų valdytojas“ yra interneto svetainės administratorius..

– „Privatumo politika“ yra ši privatumo politika, kurioje yra numatytos pagrindinės Duomenų valdytojo Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir saugojimo taisyklės, taikomos Vartotojams naudojantis Interneto svetaine.

– „Reglamentas“ reiškia 2018 m. gegužės 25 d. Europos Sąjungoje įsigaliojusį 2016/679 reglamentą dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinama direktyva 95/46/EB.

– „Vartotojas“ yra fizinis asmuo, kuris apsilankė Duomenų valdytojo Interneto svetainėje ir joje užsiregistravo pateikdamas savo Asmens duomenis.

2.2. Šioje Privatumo politikoje paminėtos kitos sąvokos yra suprantamos taip, kaip jos yra paaiškintos Reglamente.

 

3. Tvarkomi asmens duomenys

3.1. Vartotojas, norėdamas pateikti užklausą Interneto svetainėje, Duomenų valdytojui privalo, o kitais atvejais gali pateikti šiuos Asmens duomenis:

– Vardas

– Pavardė

– Elektroninio pašto adresas

– Telefono numeris

3.2. Duomenų valdytojas Interneto svetainėje taip pat naudoja slapukus, kurių pagalba renkami Duomenys, kurie atskleidžia šios Interneto svetainės naudojimosi ypatumus, Vartotojo elgseną arba automatiškai parengtą vizitų statistiką.

4. Asmens duomenų naudojimo tikslai

Vartotojų pateikti Asmens duomenis yra tvarkomi šiais tikslais:

a. Paslaugų teikimo tikslu. Duomenų valdytojas renka Vartotojų asmens duomenis ir juos panaudoja teikdamas paslaugas.

b. Susisiekimo tikslais. Duomenų valdytojas renka Vartotojų asmens duomenis ir juos panaudoja norėdamas susisiekti su Vartotoju.

5. Asmens duomenų atskleidimas

5.1. Duomenų valdytojas užtikrina, kad Vartotojų Asmens duomenys nebus parduodami, teikiami ar kitaip be teisėto pagrindo perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. 

Duomenų valdytojas gali perduoti Duomenis tik vadovaudamasis šia Privatumo politika ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

5.2. Duomenų valdytojas paslaugų teikimo tikslais perduoda Vartotojų Asmens duomenis Duomenų valdytojo partneriams, kurie padeda Vartotojams gauti reikiamą paslaugą. Šios įmonės negali perduotų Duomenų naudoti kitais nei Duomenų valdytojui paslaugų teikimo tikslais. Iš šių įmonių yra reikalaujama, kad jos pagal šią Privatumo politiką perduotus Duomenis tvarkytų tik pagal Duomenų valdytojo duotus nurodymus ir galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus. Su kiekviena iš šių įmonių Duomenų valdytojas yra sudaręs atskirą duomenų tvarkymo sutartį, kurioje yra įtvirtintos esminės šios Privatumo politikos nuostatos.

6. Slapukų naudojimas

6.1. Interneto svetainėje Duomenų valdytojas naudoja slapukus, kurie yra maži tekstiniai dokumentai, turintys unikalų identifikacijos numerį ir kurie yra perduodami iš Interneto svetainės į Vartotojo kompiuterio kietąjį diską, kad Duomenų valdytojas galėtų atskirti Vartotojo kompiuterį ir matyti jo veiklą Interneto svetainėje.

6.2. Kompiuterio nustatymų pagalba Vartotojas gali redaguoti slapukų naudojimo nustatymus, t. y. ištrinti (blokuoti) slapukus ar jų dalį. Vartotojas apie visus slapukų nustatymus daugiau informacijos gali rasti adresu http://www.allaboutcookies.org. Vartotojas apie „Inspectlet“ slapukus ir jų savybes daugiau informacijos gali rasti adresu https://www.inspectlet.com/, ir „Google Analytics“ slapukus ir jų nustatymus daugiau informacijos gali rasti adresu http://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Svarbu pažymėti, kad pakeitus slapukų naudojimo nustatymus kai kurios Interneto svetainės funkcijos gali neveikti.

7. Duomenų saugojimo terminai

Duomenų valdytojas Vartotojų Asmens duomenis saugo tokiam laikotarpiui, kuris yra nurodytas galiojančiuose Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose, ir šioje Privatumo politikoje, tačiau ne ilgiau, nei tai yra būtina šios Privatumo politikos Duomenų tvarkymo tikslams pasiekti.

8. Vartotojų teisės

8.1. Interneto svetainėje Vartotojai turi šias teises:

– žinoti, kokie ir kokiu tikslu yra tvarkomi Asmens duomenys;

– susipažinti su savo Asmens duomenimis ir parsisiųsti juos lengvai skaitomu formatu į savo kompiuterį;

– reikalauti ištaisyti arba papildyti Asmens duomenis, jeigu jie yra netikslūs arba nebeaktualūs;

– reikalauti ištrinti Asmens duomenis esant vienai iš Privatumo politikos 8.5 p. nurodytai sąlygai (teisė būti pamirštam);

– reikalauti, kad Duomenų valdytojas apribotų Vartojo Asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš Privatumo politikos 8.7 p. nurodytai sąlygai;

– reikalauti perkelti Duomenis kitam duomenų valdytojui Privatumo politikos 8.8 p. nurodyta tvarka (teisė perkelti);

– pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl neteisėto Asmens duomenų tvarkymo arba Duomenų pažeidimo;

– nesutikti, kad būtų tvarkomi Asmens duomenys, kai šie Duomenys tvarkomi ar ketinami tvarkyti tiesioginės rinkodaros tikslais.

8.2. Bet kokius prašymus ar nurodymus, susijusius su Vartotojo Asmens duomenų tvarkymu, Vartotojas turi teisę pateikti Duomenų valdytojui raštu šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktiniais duomenimis (el. paštu arba pašto adresu).

 

9. Privatumo politikos pakeitimai

9.1. Duomenų valdytojas, atsižvelgęs į Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų pakeitimus, turi teisę atnaujinti šią Privatumo politiką.

9.2. Duomenų valdytojas rekomenduoja Vartotojams reguliariai apsilankyti Interneto svetainėje, kad atrastų naujausią Privatumo politikos versiją. Duomenų valdytojas gali pranešti apie Privatumo politikos pakeitimus Vartotojo nurodytais kontaktiniais duomenimis. 

10. Kontaktinė informacija

Visus su šia Privatumo politika susijusius dokumentus ir klausimus galima siųsti toliau nurodytais kontaktais:

Siunčiant e. paštu info@skyrybuguru.lt

Paskutinį kartą atnaujinta 2023-02-25